Stanovy
Horolezeckého oddílu
SAKAL

Úvodní ustanovení
Z vůle Velkého Sakalu, která je vyjádřena Manifestem Sakalu, byl mimo rámec Velkého Sakalu ustanoven svébytný a nezávislý Horolezecký oddíl Sakal (dále jen HO SAKAL).

Hlava I. - činnost
HO SAKAL organizuje a provozuje pouze horolezectví.

Hlava II. - členství
1. Členem HO SAKAL se může stát jakákoliv osoba, která hodlá působit v prospěch HO SAKAL.
2. Členství se v HO SAKAL se rozděluje na dvě kategorie:
a) kmenové členství
b) přidružené členství
3. Členství v HO SAKAL vzniká přijetím, o kterém rozhodují kmenoví členové HO SAKAL. K přijetí nového člena do oddílu
je nutný souhlas nadpoloviční většiny kmenových členů HO SAKAL.
4. Po přijetí se nový člen HO SAKAL stává nejprve přidruženým členem.
5. Ke změně z přidruženého člena na kmenového člena HO SAKAL je nutný souhlas všech kmenových členů HO SAKAL.

Členství zaniká:
1. Vyloučením, o kterém rozhodují členové HO SAKAL.
a) K vyloučení přidruženého člena z HO SAKAL je nutný souhlas nadpoloviční většiny kmenových členů HO SAKAL.
b) K vyloučení kmenového člena HO SAKAL je nutný souhlas všech ostatních kmenových členů HO SAKAL.
2. Nezaplacením členských příspěvků ČHS dva následující roky po sobě.

Hlava III. - práva členů
1. Hlasováním se účastnit rozhodování v souladu se stanovami HO SAKAL.
2. Být informován předsedou o činnosti a stavu HO SAKAL.
3. Požívat rovným dílem s ostatními členy výhody vyplývající z členství v HO SAKAL.
4. Kdykoliv se vyjadřovat ke stavu a situaci v HO SAKAL.
5. Kdykoliv dobrovolně vystoupit z HO SAKAL.

Hlava IV. - rozhodování
1. V těchto následujících záležitostech je k platnosti nutný jednomyslný souhlas všech kmenových členů HO SAKAL
a) změna stanov oddílu
b) změna názvu oddílu
c) změna symbolů oddílu
d) nabytí majetku oddílu
e) pozbytí majetku oddílu
f) zrušení HO SAKAL
2. Před přijetím změny stanov, nebo dodatku stanov, musí být všichni členové HO SAKAL s navrhovanými změnami či
dodatky stanov seznámeni.
3. Předsedu HO SAKAL ustanovují kmenoví členové HO SAKAL. Předsedou HO SAKAL se může stát jen člen HO SAKAL.
a) Předsedu HO SAKAL musí zvolit nadpoloviční většina kmenových členů HO SAKAL.
b) Nezíská-li při volbách předsedy žádný z kandidátů potřebnou většinu, zůstává předsedou oddílu stávající předseda.
4. Opatrovníka razítka HO SAKAL ustanovují kmenoví členové HO SAKAL. Opatrovníkem razítka HO SAKAL se může stát jen člen HO SAKAL.
a) Opatrovníka razítka musí zvolit nadpoloviční většina kmenových členů HO SAKAL.
b) Opatrovníkem razítka musí být vždy jiný člen, než který je předsedou HO SAKAL.
c) Nezíská-li při volbách opatrovníka razítka žádný z kandidátů potřebnou většinu, zůstává opatrovníkem razítka stávající
opatrovník.


Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy má právo znát každý člen HO SAKAL, včetně jejich pozdějších dodatků a změn.

***   Platnost těchto stanov je od 26.11.2003 do jejich další změny.   ***